Zaznacz stronę

Regulamin II edycji Konkursu Fotograficznego OKo „Kontynentów” i Olympusa

 

 

ORGANIZACJA I HARMONOGRAM

 

 1. Organizatorami Konkursu Fotograficznego OKo, zwanego dalej Konkursem, są magazyn podróżniczy „Kontynenty” z siedzibą przy ul. Klonowej 13, 05–220 Zielonka, wydawany przez firmę FEDOR Dariusz Fedor NIP 125–012-57–14 oraz firma Olympus Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, Warszawa, NIP 522–165-17–38, zwani dalej Organizatorami.
 2. Konkurs rozpoczyna się 15 lipca 2019 roku i trwa do 15 października 2019 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, o czym poinformują za pośrednictwem strony magazynkontynenty.pl oraz przez facebook.com/magazynkontynenty, www.instagram.com/magazyn_kontynenty, https://twitter.com/kontynentymag oraz www.olympus.pl, facebook.com/OlympusPolska.
 3. Terytorium wykonywania zdjęć przez Uczestników jest obszar całego świata.
 4. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w ust.1 powyżej, w przypadku Uczestników posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
 4. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
 5. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla amatorów jak i profesjonalnych fotografów.

 

KATEGORIE KONKURSU

 

 1. W ramach Konkursu zostają wydzielone następujące kategorie:
  – Europa;
  – Azja;
  – Afryka (w tym Bliski Wschód);
  – Ameryki (Północna i Południowa);
  – Australia i Oceania;
  – Polska.
 2. Jeden Uczestnik Konkursu ma prawo przysłać jedno zdjęcie do każdej kategorii (łącznie nie więcej niż 6 zdjęć).
 3. Każde zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:

 

a/ Imię i nazwisko autora zdjęcia

 

b/ Adres korespondencyjny

 

c/ Adres mailowy

 

d/ Numer telefonu

 

e/ Kategorię (np. Azja)

 

f/ Opis (Gdzie i kiedy zostało zrobione zdjęcie oraz co przedstawia – nie więcej niż 160 znaków bez spacji)

 

 1. Każdy plik zdjęciowy zgłoszony do konkursu powinien być nazwany według następującego wzoru: KategoriaImięNazwisko.jpeg (np. AzjaJanKowalski.jpeg)
 2. Zgłoszenia niezawierające choćby jednej z informacji wskazanych w ust. 3 nie będą kwalifikowane do Konkursu.
 3. Wraz ze zdjęciami należy przysłać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów Konkursu Fotograficznego OKo”.

 

ZDJĘCIA

 

 1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pikseli i rozdzielczości 300 dpi. Jedno zdjęcie nie może przekroczyć 10 MB.
 2. Do Konkursu zgłaszane mogą być wyłącznie zdjęcia, które nigdy nie były publikowane odpłatnie. Zdjęcie udostępnione w komercyjnej galerii zasobów traktowane jest jako opublikowane. Ponadto nie będą przyjmowane zdjęcia, które zostały wcześniej nagrodzone w innym konkursie ani te, które są aktualnie zgłoszone do innego konkursu.
  Można jednak zgłaszać zdjęcia zamieszczone przez uczestnika na jego własnej stronie internetowej, na FB i Instagramie w celach niekomercyjnych.
 3. Zgłaszane mogą być wyłącznie zdjęcia stanowiące pojedyncze dzieła stworzone z oryginalnego materiału, wykonane przez uczestnika Konkursu, do których uczestnik posiada pełne prawa autorskie, w tym zgodę na publikację wizerunku osób znajdujących się na zdjęciach. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich o wykorzystanie wizerunku, roszczenia te zobowiązuje się przyjąć na siebie twórca zdjęcia. Uczestnik zobowiązany jest do rozwiązania wszelkich konfliktów i sporów wynikających z uwiecznienia obiektów, do których prawa nie należą do uczestnika, a Organizatorzy nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, zgłoszone zdjęcie zostanie zdyskwalifikowane. Jeśli naruszenie praw autorskich zostanie stwierdzone po ogłoszeniu zwycięzców, wygrana może zostać unieważniona, a uczestnik straci wówczas prawo do nagrody.
 4. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyjmowania zdjęć lub opisów do nich, które uznają za niestosowne, w tym zdjęć i opisów zawierających między innymi treści oszczercze, szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, obelżywe, obraźliwe, bluźniercze lub naruszające prawa autorskie bądź jakiekolwiek inne prawa dowolnej osoby. Jeśli niestosowność zdjęcia lub towarzyszącego mu tekstu zostanie stwierdzona po nagrodzeniu tego zdjęcia, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do unieważnienia wygranej.
 6. Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące sprzętu fotograficznego użytego do wykonania zdjęć zgłoszonych do konkursu. Można użyć dowolnego urządzenia fotografującego, od lustrzanki cyfrowej po smartfon.
 7. Nie jest dozwolone stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 8. Zdjęcia muszą być wykonane między październikiem 2018 roku a październikiem 2019 roku.

 

WYSYŁANIE ZDJĘĆ

 

Zdjęcia należy wysyłać na adres oko@magazynkontynenty.pl bezpośrednio mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2019 roku.

 

PUBLIKACJA

 

 1. Zdjęcia zgłoszone do Konkursu mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych Organizatorów.
 2. Jeśli Organizatorzy zdecydują się pokazać nagrodzone zdjęcia na wystawach fotograficznych lub opublikować je w materiałach drukowanych, mogą po zakończeniu Konkursu poprosić o udostępnienie tych zdjęć w większej rozdzielczości.).
 3. Do nagrodzonych zdjęć, które miałyby być opublikowane,Organizatorzy mogą wnieść niewielkie zmiany techniczne (takie jak np. kadrowanie czy nasycenie barw) wynikające z konieczności spełnienia wymogów druku. Nie mogą to być jednakowoż zmiany ingerujące w treść i kompozycję zdjęć.

 

JURY

 

Wszystkie nadesłane na Konkurs zdjęcia będą podlegać ocenie Jury powołanego przez Organizatorów, a którego skład zostanie ogłoszony na stronie www.magazynkontynenty.pl oraz na facebook.com/magazynkontynenty z chwilą rozpoczęcia Konkursu.

 

ZWYCIĘZCY

 

 1. Jury:
  a/ wyłoni zwycięzców w każdej z sześciu kategorii;
  b/ przyzna 2. oraz 3. miejsca w każdej sześciu kategorii;
  c/ przyzna Grand Prix za najlepsze zdjęcie Konkursu.

 

 1. Zwycięzcy Konkursu oraz zdobywcy 2. i 3. miejsc zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatorów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.
 2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody w danej kategorii, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników Konkursu.
 3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 4. Organizatorzy poinformują o wynikach Konkursu na stronach magazynkontynenty.pl, na stronie www.olympus.pl oraz na FB: facebook.com/magazynkontynentyfacebook.com/OlympusPolska, posługując się imieniem i nazwiskiem Zwycięzców Konkursu, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

 

NAGRODY

 

Za Grand Prix Konkursu:
a/ zestaw OM-D E-M10 Mark III Travel Pack firmy Olympus, w skład którego wchodzą:
– aparat fotograficzny E-M 10 III
– dwa obiektywy EZ-M 14-42II R oraz EZ-M 40-150 R
– statyw Gorilla
– torba fotograficzna Lowepro
b/ multitool Leatherman i latarka Olight od firmy Militaria.pl
c/ zestaw dermokosmetyków marki Laboratoire Dermatologique BIODERMA
d/ publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie „Kontynenty”
e/ roczna prenumerata magazynu „Kontynenty”

 

Za 1 miejsce w każdej z 6 kategorii:
a/ lornetka Olympus 8 x 40 DPS I;
b/ multitool Leatherman i latarka Olight od firmy Militaria.pl;
c/ zestaw dermokosmetyków marki Laboratoire Dermatologique BIODERMA;
d/ publikacja nagrodzonego zdjęcia w magazynie „Kontynenty”;
e/ roczna prenumerata magazynu „Kontynenty”.

 

Za 2 miejsce w każdej z 6 kategorii:
a/ roczna prenumerata magazynu „Kontynenty”;
b/ zestaw czterech książek “Opowieści podróżne”.

 

Za 3 miejsce w każdej z 6 kategorii:
a/ roczna prenumerata magazynu „Kontynenty”.

 

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia 31 października 2019 r.
 2. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy. Zwycięzca Konkursu nie ma ponadto prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
 3. Nagrody nieodebrane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. przepadają na rzecz Organizatorów.
 4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany nagród Konkursu, nie będą to jednak nagrody o wartości mniejszej, niż wyżej wymienione.
 5. Nie przekazanie nagrody wskutek nie podania do dnia 31 października 2019 roku danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez laureata Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na własność Organizatorów.

 

10 PRAWA AUTORSKIE

 

Prawa autorskie do przesłanych zdjęć są własnością uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom bezpłatnej zgody na publikowanie dowolnego lub wszystkich przesłanych przez niego zdjęć w jej dowolnych witrynach internetowych, katalogach, na plakatach, w artykułach do magazynów lub gazet, książkach, w witrynach internetowych osób trzecich, na wystawach i we wszelkich innych materiałach promocyjnych na całym świecie, podczas konkursu lub w ciągu 3 lat po zakończeniu konkursu.

 

11 DANE

 

 1. Informujemy, że dane uczestników Konkursu (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon) znajdą się w bazie danych uczestników Konkursu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo – zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku unijnym rozporządzeniem RODO.
 2. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest FEDOR Dariusz Fedor, wydawca magazynu „Kontynenty” (patrz § 1, pkt. 1).
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Dane Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane podwykonawcom Organizatorów – dostawcom usług informatycznych – wyłącznie w celu realizacji celów Organizatorów.
 5. W każdym czasie Uczestnik Konkursu może wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych narusza RODO.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika Konkursu znajdujących się w bazie Konkursu jest art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych. Oznacza to, że dane osobowe z ww. Bazy będą przetwarzane w celu realizacji zadań Konkursu określonych w niniejszym regulaminie, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

 

12 ZGODA

 

Każdy Uczestnik, wysyłając zdjęcia na Konkurs, niniejszym akceptuje powyższy regulamin.