Fundacja Kontynentów
ZOBACZYĆ–POZNAĆ–ZROZUMIEĆ

Chcesz poznawać świat takim, jakim jest naprawdę? Szukać tego, co łączy ludzi różnych kultur, religii i obyczajów? Zgłębiać mity, przekazy, dawne prawdy? Obserwować przemiany społeczne, rozwój cywilizacji? Wojny, konflikty, kataklizmy…? Chcesz o świecie opowiadać?

Fundacja Kontynentów została powołana z myślą o Tobie. Jesteśmy bowiem po to, by wspierać i promować polskich podróżników, reporterów, pisarzy podróżnych, fotografów. Tych, którzy nie tylko ZOBACZYLI i POZNALI, ale też ZROZUMIELI. I pragną się swoją wiedzą dzielić.
I tych, którzy chcieliby nie tylko ZOBACZYĆ, ale też lepiej POZNAĆ i głębiej ZROZUMIEĆ świat.
Fundacja Kontynentów zamierza promować świadome, mądre i odpowiedzialne podróżowanie, oparte na ciekawości świata, budowanej na szacunku i pokorze.

Naszym najważniejszym celem statutowym jest promowanie w Polsce i świecie polskiej opowieści podróżnej. By go realizować, będziemy współorganizować spotkania, prelekcje, pokazy, festiwale i wystawy. Będziemy pomagać w wydawaniu dobrych książek z nurtu podróżniczego i reporterskiego. Będziemy szerzyć wiedzę o polskich odkrywcach i podróżnikach. Będziemy inspirować działalność i sprawować pieczę nad rozwojem magazynu podróżniczego „Kontynenty”, w którym wszystkie cele Fundacji znajdują swój wyraz.

Będziemy współpracować z każdą instytucją, firmą, jednostką samorządową, przedsiębiorstwami, przedsiębiorcami etc. etc. oraz ludźmi dobrej woli w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych.

KRS: 0000812711

NIP: 1251700149

REGON: 38483085300000

Numer konta: 85 1140 2004 0000 3703 0070 9160

 

Fundacja Kontynentów

Statut

Fundacja Kontynentów. Statut.

Rozdz. I

Postanowienia ogólne

1. Fundacja Kontynentów, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym spisanym w dniu 28-08-2019 roku przez notariusz Agnieszkę Stefańską, przez następujące osoby:

 • Tomasz Fedor,
 • Dariusz Fedor,

zwane dalej łącznie „Fundatorami” lub każda z osobna „Fundatorem”.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) oraz postanowień niniejszego statut

2. Fundacja posiada osobowość prawną

3. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Kontynentów

 • Siedzibą Fundacji jest miasto Zielonka.
 • Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4. Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Dla realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 • W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych. 

6. Fundacja może ustanawiać nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom, które zasłużą się dla celów statutowych Fundacji lub dla samej Fundacji.

 

Rozdz. II

Cele i zasady działania Fundacji

7. Cele Fundacji są następujące:

a/ promowanie polskiej opowieści podróżnej w Polsce i na świecie;

b/ promowanie idei świadomego, mądrego i odpowiedzialnego podróżowania;

c/ upowszechnianie czytelnictwa i edukacji w zakresie poznawania świata i podróżnictwa, m.in. poprzez środki masowego przekazu, działalność wydawniczą i nowe technologie;

c/ wspieranie polskich podróżników, reporterów, pisarzy i fotografów w realizacji celów zbliżonych do celów statutowych Fundacji;

d/ inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem magazynu podróżniczego „Kontynenty” oraz wszelkich inicjatyw podejmowanych w ramach działalności magazynu podróżniczego „Kontynenty”, a zbieżnych z celami statutowymi Fundacji;

e/ wspomaganie wydawania przez „Kontynenty” książek z nurtu podróżniczego, reporterskiego i innych;

f/ promowanie kanonu literatury podróżniczej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury polskiej;

g/ szerzenie i popularyzowanie wiedzy o polskich odkrywcach, podróżnikach, reporterach, fotografach i pisarzach podróżujących; 

h/ prowadzenie akcji edukacyjnych i promocyjnych mających na celu propagowanie odpowiedzialnego i mądrego poznawania świata, w tym sympozjów, konferencji, szkoleń, warsztatów itp. wydarzeń o tematyce reporterskiej, redaktorskiej, wyprawowej, turystycznej, survivalowej, medycznej, fotograficznej i innych;

i/ organizowanie i współorganizowanie festiwali, wystaw itp. podróżniczych i reporterskich;

j/ organizowanie i współorganizowanie spotkań, wieczorów autorskich i in. z podróżnikami, reporterami, pisarzami, fotografami itp.; 

k/ wspomaganie wszelkich działań pozawydawniczych prowadzonych przez „Kontynenty”, a mających związek z realizacją celów statutowych Fundacji.

8. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a/ działalność edukacyjną i szkoleniową, wydawniczą, reporterską, literacką, fotograficzną i artystyczną oraz przez promowanie takiej działalności;

b/ finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych oraz wszelkich innych związanych z działalnością i funkcjonowaniem magazynu podróżniczego „Kontynenty”;

c/ inicjowanie i organizowanie akcji w celu pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych Fundacji;

d/ propagowanie i dystrybucję publikacji oraz dzieł kultury i sztuki, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji określonymi w Statucie;

e/ organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń, sympozjum itp. wydarzeń kulturalnych i artystycznych mających promować cele statutowe Fundacji;

f/ organizowanie i prowadzenie bibliotek, archiwów dokumentacji związanych z celami statutowymi Fundacji;

g/ współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji;

h/ wspieranie niedochodowych instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;

i/ organizowanie i finansowanie spotkań, odczytów, konferencji, festiwali, seminariów, warsztatów, konkursów, staży, a także działalności oświatowej i wymiany doświadczeń i szkoleń dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

j/ skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk podróżniczych, dziennikarskich, reporterskich, artystycznych oraz naukowych i edukacyjnych w kraju i za granicą;

k/ przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków. 

9. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Rozdz. III

Majątek i dochody Fundacji

10. Na majątek Fundacji składają się: 

a/ fundusz założycielski w wysokości 1000 (słownie: jeden tysiąc złotych), w jaki Fundatorzy wyposażyli Fundację; 

b/ tytuł oraz logotyp magazynu „Kontynenty”;

b/ środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 

 11.

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:

a/ darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych;

b/ dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;

c/ dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

d/ odsetek i depozytów bankowych;

e/ dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

2. Darczyńca może postanowić, że darowizna zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu założycielskiego.

 12. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

 13. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji ma obowiązek złożyć oświadczenie w przedmiocie przyjęcia spadku. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że wartość czynna spadku jest mniejsza od długów spadkowych.

 14. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

 • Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 • Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji. 
 • Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich. 

 

Rozdz. IV

Organizacja Fundacji

15. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

16.

 • Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy i jest powoływany na trzyletnią kadencję przez Fundatorów. Na pierwszą kadencję Fundatorzy powołują zarząd w składzie: Tomasz Fedor – Prezes Zarządu i Dariusz Fedor – Wiceprezes Zarządu. 
 • Funkcję Prezesa Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 • Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływy kadencji lub odwołania przez Fundatorów. 
 • Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Fundatorów. 
 • Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

17.

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a/ reprezentowanie Fundacji na zewnątrz

b/ uchwalanie rocznych i wieloletnich projektów działania Fundacji;

c/ zarządzanie majątkiem Fundacji z należytą dbałością;

d/ przygotowywanie rocznego budżetu Fundacji;

e/ ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń i nagród dla pracowników Fundacji w ramach budżetu Fundacji;

f/ zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów;

g/ sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

h/ uchwalanie regulaminów;

i/ podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu;

j/ przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów i subwencji; 

k/ podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 3. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów prawnych i zobowiązań upoważnieni są: w przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy – Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy – dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie. 
 4. Zarząd może powoływać zespoły doradcze. 
 5. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, zobowiązany jest przygotować i przedłożyć właściwemu ministrowi sprawozdanie z działalności Fundacji. 
 6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

 18.

 1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Dyrektor Fundacji.
 2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.
 3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.
 4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu.
 5. Obsługa administracyjna Zarządu należy do biura Fundacji.
 6. Biuro Fundacji podporządkowane jest dyrektorowi Fundacji.

 19.

Zmiana Statutu Fundacji

Zmian statutu Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Fundatorów. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 20.

Likwidacja Fundacji

 1. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej (non-profit) o celach zbieżnych z celami Fundacji. 
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Fundacji. Jeśli warunek ten nie może być spełniony, funkcję likwidatora pełni Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji. W okresie likwidacji likwidatorowi przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu. 

Rozdz. VI

Postanowienia końcowe

21.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.